בקשה לקבלת גישה למידע דרך האינטרנט – מערכת אתגר/ אתרוג ו/או אופק

1. ידוע לי כי הצטרפותי לשירות, מהווה הסכמה והתחייבות מצדי למלא ולפעול בהתאם לכל ההתחייבויות וההוראות המפורטות להלן וכפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה.
2. ידוע לי, כי החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות המידע המצוי במערכותיה. לצורך זה החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים כנגד חדירה בלתי מורשית אל המערכת והמידע המאוחסן במערכת.
3. למרות האמור, ידוע לי כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים וכי החברה לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.
4. אני מסכים, כי החברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים, עיכוב במתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או בציוד של החברה או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה. כמו כן, ידוע לי כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי במערכת ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
5. ידוע לי, כי עדכניות המידע שיינתן לי באמצעות האינטרנט במסגרת השירות תהיה בהתאם לעדכניות המידע הרשום אצל החברה נכון למועד עדכונו האחרון.
6. ידוע לי כי הסיסמא ושם המשתמש שניתנו לי לצורך הגישה לאתר ולשירות ניתנו לצורך שימושי האישי בלבד ולא תהיה לי כל זכות להעביר את רישיון הגישה ללא הרשאה בכתב ומראש של החברה.
7. אני מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמא בסוד ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמא שלי על ידי גורם בלתי מורשה.
8. אני מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר ולשם גישה לנתונים המורשים לי בלבד. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא ובשם משתמש כוזבים, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים שאינם מורשים לי ו/או מידע ונתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.
9. אני מתחייב שלא להפיץ ו/או להעביר ו/או לאפשר לכל צד שלישי שהוא לעשות שימוש ברישיון הגישה שלי ולא לעשות בהם כל שימוש מעבר לתנאי ההרשאה שקיבלתי מהחברה.
10. הגישה למערכת הינה באמצעות אמצעי זיהוי שונים, בין היתר הלקוח מודע לכך שאין למחוק היסטוריית שימוש כדי שהגישה למערכת מעבר לפעם הראשונה תהיה רק באמצעות סיסמא.